Aloite

kulttuurityöntekijän palkkaamiseksi Sulkavan kuntaan sekä bändisoittotilan osoittamiseksi harrastajille

Aloitteen osallistumislomake on suljettu ja aloite on toimitettu kunnan päättäjille.

KIITOKSET KAIKILLE 70 OSALLISTUJALLE!


Aloitteen sisältö ja perustelut:

Vuoden 2023 alusta lähtien kuntien rooli ja tehtävät tulevat muuttumaan olennaisesti. Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille kunnan kontolle jäävät tehtävät tähtäävät silti nekin kaikki kuntalaisten hyvään elämiseen: elinympäristön kehittäminen, kunnan elinvoiman, paikallisen identiteetin ja demokratian edistäminen sekä osaamisen ja kulttuurin edistäminen (Kuntaliitto). Sulkavalla on viime aikoina panostettu elinympäristön, kiinteistöjen, energiantuotannon ja vesihuollon tulevaisuuden konkreettiseen suunnitteluun. Vähemmälle keskustelulle on jäänyt, millaista hyvinvointia edistävää toimintaa kunnan ylläpitämien seinien sisälle tarvitaan ja toivotaan.

Me aloitteen tekijät haluamme nyt tulevan muutoksen kynnyksellä nostaa esille, että kunnan markkinointisloganista huolimatta Sulkavalla ei valitettavasti ole kaikkea, mitä tarvitaan hyvään elämiseen: mielestämme kulttuuritoiminta on ollut Sulkavan kunnassa vuosikausia vähätellen ja vasemmalla kädellä hoidettua. Kulttuurin edistäminen yhtenä tärkeimmistä kunnalle jäävistä tehtävistä perustuu vuonna 2019 voimaan tulleeseen lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta, jonka velvoitteet ja tavoitteet eivät näytä Sulkavan päättäjiä ja viranhaltijoita pennin vertaa kiinnostaneen.

Lain kuntien kulttuuritoiminnasta mukaan kunnan tehtävä on järjestää kulttuuritoimintaa edistämällä kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Lisäksi kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista. Kulttuuritoiminta ei siis saisi jäädä vapaaehtoistoiminnan, yrittäjien ja opistojen varaan, kuten Sulkavalla on käynyt. 

Kulttuuritoiminnan sisällyttäminen kunnan olemassaolevien työntekijöiden laajojen työnkuvien jatkoksi ei anna tekijälleen pienintäkään mahdollisuutta paneutua asiaan kunnolla ja osoittaa kulttuurialan korkeakoulutuksen täydellistä väheksymistä. Kouluttautunut kulttuurityöntekijä edesauttaa tuomaan kulttuuriin sijoitetut eurot asukkaiden hyvinvoinnin ja kunnan houkuttelevuuden kautta takaisin.

Kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksista on saatavilla paljon tutkittua tietoa: kulttuuriosallistuminen lievittää yksinäisyyttä ja lisää yhteisöllisyyttä, vahvistaa mielen hyvinvointia ja henkistä kriisinsietokykyä sekä lisää oman elämän koettua tyytyväisyyttä. Yhdenvertaiset mahdollisuudet kulttuuriin lisäävät osallisuutta ja vähentävät eriarvoisuutta. (Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry). Siksi ikääntyneiden ja erityisryhmien pääsyyn kulttuurin äärelle tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Lapsille ja nuorille taide ja kulttuuri tarjoavat tärkeitä työkaluja identiteetin ja oman paikan pohdinnalle ennaltaehkäisten näin mielenterveyden ongelmia.

Hyvinvoinnin edistämisen lisäksi kulttuurilla ja taiteella on positiivisia vaikutuksia myös oppimiseen, ympäristöön ja talouteen. Kulttuuri tulisikin nähdä jokaisen ihmisen perusoikeutena sekä merkittävänä, kestävänä elinkeinona, jota lisääntyvä digitalisaatio ja automatisaatio eivät pysty korvaamaan. Taloustutkimus Oy:n tekemän selvityksen mukaan valtion 1,3 miljardin euron tuki tuottaa kulttuurialalla 14 miljardin tuloksen. Panostamalla kulttuuriin ja taiteeseen Sulkava vahvistaisi veto- ja pitovoimaansa ja voisi kehittää luonto- ja kulttuurimatkailun mahdollisuuksia. Kulttuuritapahtumat tuovat positiivista näkyvyyttä pitäjälle rakentaen omaleimaista ja erottuvaa mielikuvaa Sulkavasta.

Sulkavalla on aimmien vallinnut kulttuurimyönteinen ilmapiiri: täällä vaikuttaneiden Irja Eerikäisen, Sinikka Taskisen, Eila Pellisen, Menna Mannerkorven, Outi Akseli Hämäläisen, Antti-Veikko Koskelin, Olavi Uusitalon ja Vilho Pekkarisen työn perintö on monille kuntalaisille tärkeä osa sulkavalaista identiteettiä. Me aloitteen osallistujat uskomme Sulkavan valoisaan tulevaisuuteen kuntana, jonka upea luonto, toimivat palvelut ja rikas kulttuurielämä houkuttelee uusia asukkaita ja matkailijoita elämään hyvää elämää.


Näin ollen esitämme, että Sulkavan kunta palkkaa kulttuurialalle koulutetun työntekijän, joka toteuttaa lain kunnan kulttuuritoiminnasta mukaisia tehtäviä.


Kunnan tulee myös osoittaa sopivat tilat asukkaiden vapaalle kulttuuritoiminnalle, etenkin bändisoitolle.